• Mijn werk
 • Mijn werk
Drukwerk.

Iets dat al een ruimte tijd voor het internet is ontstaan en ook zeker nog niet zal verdwijnen. Denk aan visitekaartjes om aan je (toekomstige) klanten te overhandigen, een advertentie in de krant of een posters voor je aankomende evenement.

Web development.

De fase waarin jouw website ontwerp tot leven komt. Achter de schermen wordt er hard gewerkt. Met animaties en transities springt jouw website er straks helemaal tussenuit.

Een website is tenslotte je digitale visitekaartje.

Web design.

Met de mobiele telefoon is het ontwerp van de website belangrijker dan ooit. In deze fase wordt jouw huisstijl vertaald naar een responsive website.

Heb jij al een huisstijl?

Een goede huisstijl maakt je bedrijf herkenbaar voor je doelgroep en laat zien wat je bedrijf doet en waar je voor staat. Met een doordacht logo, slim kleurgebruik en onderscheidend lettertype ben je al een eind op weg.

Welkom bij melondesign.nl


Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Melon Design, gelegen op https://melondesign.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf melondesign.nl niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.


Cookies:


De website maakt gebruik van cookies om je online ervaring persoonlijker te maken. Door melondesign.nl te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een web pagina server op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Je hebt de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of om te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist, aangezien ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, je ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als je dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergavevenster van derden dat geïntegreerd is op onze website.


Licentie:


Tenzij anders vermeld, bezit Melon Design en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op melondesign.nl. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf melondesign.nl voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.


Je mag geen:


 • Materiaal van melondesign.nl kopiëren of opnieuw publiceren

 • Materiaal van melondesign.nl verkopen, verhuren of in sublicentie geven

 • Materiaal van melondesign.nl reproduceren, dupliceren of kopieren

 • Herdistribueren van inhoud van melondesign.nl

 • Deze overeenkomst begint op deze datum.


Hyperlinks naar onze inhoud:


 • Algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven

 • dot.com-gemeenschap sites

 • Verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen

 • Online directory-distributeurs;

 • Internetportalen

 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en onderwijsinstellingen en handelsverenigingen


We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ​​er niet gunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Melon Design; en (d) de link staat in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen ten onrechte sponsoring impliceert, goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als je een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven, en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Melon Design. Vermeld je naam, de naam van je organisatie, contactgegevens evenals de URL van je site, een lijst met alle URL’s van waaruit je naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar je wilt verwijzen. koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.


Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:


 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of

 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of

 • Het gebruik van een andere omschrijving van onze website waarnaar gelinkt wordt, het moet logisch zijn binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.


Het gebruik van het logo van Melon Design of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.


Aansprakelijkheid voor inhoud:


Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op je website verschijnt. Je stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.


Voorbehoud van rechten:


We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. Je stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.


Verwijdering van links van onze website:


Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kun je op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op je te reageren.

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen geen volledigheid of nauwkeurigheid, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.


Disclaimer:


Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:


 • Onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

 • Beperking of uitsluiting van onze of jouw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

 • Een van onze of jouw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of

 • Sluit een van onze of jouw aansprakelijkheden uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving


De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Melon Design is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken:


Melon Design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@melondesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:


Melon Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Melon Design analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

 • Melon Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:


Melon Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:


 • 5 jaar


Delen van persoonsgegevens met derden:


Melon Design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:


Melon Design gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Melon Design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Melon Design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:


Melon Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met hello@melondesign.nl

Het creatieve brein.

Hey, even snel voorstellen. Mijn naam is Thom Holstege. Ik ben 27 jaar en afgestudeerd als grafisch vormgever. Momenteel ben ik woonachtig in Nunspeet.

Buiten grafisch ontwerpen ben ik in mijn vrije tijd veel te vinden op de golfbaan en loop ik regelmatig een rondje hard. In de zomer als het zonnetje schijnt maak ik ook graag met vrienden een rondje op mijn motor. Verder kan ik de hele dag doorkomen met muziek. Luister ik niet naar Spotify? Dan is de kans groot dat ik de piano en sinds een paar jaar ook de gitaar bespeel.

Ik ben een echte skifanaat. Het liefst in de Oostenrijkse Alpen in het zonnetje met verse sneeuw. Al houd slecht weer mij ook niet tegen.

Mijn werk.
Heb jij al een huisstijl?

Een goede huisstijl maakt je bedrijf herkenbaar voor je doelgroep en laat zien wat je bedrijf doet en waar je voor staat. Met een doordacht logo, slim kleurgebruik en onderscheidend lettertype ben je al een eind op weg.

Web design.

Met de mobiele telefoon is het ontwerp van de website belangrijker dan ooit. In deze fase wordt jouw huisstijl vertaald naar een responsive website.

Web development.

De fase waarin jouw website ontwerp tot leven komt. Achter de schermen wordt er hard gewerkt. Met animaties en transities springt jouw website er straks helemaal tussenuit.

Een website is tenslotte je digitale visitekaartje.

Drukwerk.

Iets dat al een ruimte tijd voor het internet is ontstaan en ook zeker nog niet zal verdwijnen. Denk aan visitekaartjes om aan je (toekomstige) klanten te overhandigen, een advertentie in de krant of een posters voor je aankomende evenement.

Waarom Melon Design?

Melon Design staat voor creativiteit met een twist. Ontdek hoe AI en frisse kleuren samenkomen om jouw projecten te transformeren in visuele meesterwerken.

Laten we aan de slag gaan!

Benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Neem dan contact met mij op. We gaan samen kijken wat het beste bij jouw bedrijf past.